Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
OGŁOSZENIE
2018-12-21 / wyświetleń - 1058

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MIEJSKIEJ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o., według zasad określonych poniżej:

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Spółki powinni spełniać następujące wymogi:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

4) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 

5) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, 

6) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

7) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,

8) stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa.

9) być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,

10) być osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

11) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wymagania pożądane:

1)  studia podyplomowe z zakresu zarządzanie nieruchomościami;

2)  licencja zarządcy nieruchomości;

3)  posiadanie znajomości Ustawy o własności lokali i Kodeksu Cywilnego;

4)  umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej.

3.Kandydat na członka Prezesa Spółki nie powinien: 

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3)  być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki  określone w treści ogłoszenia proszone są o składanie ofert zawierających:

1)  kwestionariusz osobowy (CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej),

2)  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

3)  dokumenty wykazujące przygotowanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

4)  oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa,

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

5. Wymagane w naborze dokumenty na Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komisja Konkursowa PREZES MABK – nie otwierać do dnia 17 stycznia 2019 r.” w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie w terminie do 16 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

6. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki  formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.

8. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

                                                                               

                                                                                              Rada Nadzorcza

                                                                                       MABK sp. z o.o. w Ostródzie

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.