Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
OGŁOSZENIE
2019-03-14 / wyświetleń - 132

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MIEJSKIEJ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKI SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE
                                                                                       Ostróda, dnia  13 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o., zwaną dalej „Spółką”.

1.        Kandydat na Prezesa Spółki powinien spełniać łącznie następujące wymogi formalne:

     1)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

     2)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

     3)   posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

     4)  nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 

     5)  nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, 

     6)   nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

     7)   nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,

     8)     stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa.

 

2.        Kandydat na Prezesa Spółki powinien również: 

            1)     być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,

2)     nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3)     korzystać w pełni z praw publicznych,

            4)     nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk

                 w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

3.        Wymagania dodatkowe :

1)     znajomość zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami

2)     znajomość ustawy o gospodarce komunalnej , ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych

3)     znajomość Ustawy o własności lokali i Kodeksu Cywilnego;

4)     umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej

5)     doświadczenie w obszarze zarządzania i kierowania  zasobami ludzkimi

 

4.        Kandydat na członka Prezesa Spółki nie powinien: 

     1)     pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

     2)     wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

     3)     być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 

 

5.        Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia proszone są o składanie ofert zawierających:

      1)     kwestionariusz osobowy (CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej)

      2)     list motywacyjny,

      3)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

      4)     dokumenty wykazujące przygotowanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – kopie świadectw pracy potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

      5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu

      6)     oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa,

      7)     oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

      8)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

      9)     oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,

    10)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu

    11)koncepcję  zarządzania i rozwoju spółki z wykorzystaniem obecnego majątku,

    12)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

 

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV,  listu motywacyjnego, koncepcji zarzadzania i rozwoju spółki oraz oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

 

Kandydaci w siedzibie spółki w Ostródzie przy ulicy Kolejowej 10  mają możliwość zapoznania się się z materiałami, które obejmują :

      1)     umowę Spółki,

      2)     dokumentacje organizacyjną Spółki,

      3)     oraz zagadnienia techniczne w komórkach organizacyjnych Spółki

 

Wymagane w naborze dokumenty na Prezesa Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – PREZES MBAK – nie otwierać do dnia 21 marca 2019 r.” w  siedzibie Spółki w Ostródzie, ul. Kolejowa 10/sekretariat/ w terminie do 21 marca 2019 r. do godz. 15:00.

O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby MABK spółka z.o.o w Ostródzie

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której zostanie dokonana ocena kwalifikacji, wiedza i predyspozycje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.