Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
ZAPYTANIE OFERTOWE
2019-02-08 14:02:04/ wyświetleń - 139

Wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – budynki gminne.

TABLICA OGŁOSZEŃ – Strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

                                                                            

Nasz znak :                                                                                                              Data : 06.02.2019r.

MABK-ZP. 4/8/18R/2019                                                                    

                                                        

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

               Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 1986), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia:

- wykonywaniu robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – budynki gminne.

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót elektrycznych - Zał. Nr 1  do niniejszego zapytania.

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - 1 rok od podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych.  
  2. Wykonawca oświadcza, że zapewni stały telefoniczny kontakt z Zamawiającym  – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.  

Wykonawca przyjmuje warunki umowy zawarte w projekcie umowy – Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku zleceń wystawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe Wykonawca będzie wykonywał roboty elektryczne na takich samych warunkach umownych.

  1. Wykonawca musi wykazać, iż  posiada zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie następujących dokumentów:

1)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Zał. Nr 1A do zapytania ofertowego.

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –  co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje do  dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w tym kontrolno-pomiarowe – Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego,

4)     Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,- PLN.

5)     Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,     wykonywał roboty elektryczne tj. (konserwacyjno-eksploatacyjne i remontowe) w nieruchomościach wielorodzinnych w systemie ciągłym o wartości łącznej co najmniej 50.000,- zł. brutto w ciągu 1 roku. Należy przedłożyć referencje lub oświadczenie Wykonawcy zawierające wskazanie podmiotu, na rzecz którego wskazane usługi zostały wykonane,

5.      Ofertę proszę złożyć do dnia  15.02.2019r. do godz. 10.oo, na adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10, pok. 14 (sekretariat) z oznaczeniem „Oferta na roboty elektryczne”.

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Anna Andrzejewska – specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 89 642-87-25, strona internetowa www.mabk.eu

7.      Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.

8.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla zapytania ofertowego.

9.      Kryteria oceny ofert:

      1/ cena ofertowa stawka 1 roboczogodziny z narzutami – 90%

      2/ koszty zakupu do materiałów „M” – 10%

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego

      bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

      umowy zobowiązany jest:

1/ Przedstawić dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane w załączonym do oferty    

    wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z zał. nr 2;

2/ Przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,- zł.

12. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

1)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego

2)     Formularz ofertowy – Zał. Nr 1A do zapytania ofertowego,

3)      Wykaz osób – Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego,

4)     Oświadczenie o stałym kontakcie – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego, 

5)     Projekt umowy – Zał. Nr 4 z Zał. A do zapytania ofertowego,

6)     Klauzula.                                                                                           

                                                                                                    

Sporządził                                                                       Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                             Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                             mgr Marta Wawrzonkowska

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.