Zarządzanie nieruchomościami Ostróda, administracja budynkami wspólnot, cmentarze, targowisko
MABK OstrĂłdaMABK OstrĂłda Sp. z o.o.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośią w Ostródzie

Zarządzanie i administracja nieruchomościami

www.mabk.eu
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ
Zapytanie ofertowe
2019-06-27 14:23:50/ wyświetleń - 76

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

Tablica Ogłoszeń – strona internetowa MABK sp. z o.o. w Ostródzie

 

Nasz znak :                                                                          Data :

MABK-ZP. 4/8/53U/2019                                                   21.06.2019r.

                                                        

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

               Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie – zał. 1A,1B.

  1. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Zał. Nr 1C i 2C  do niniejszego zapytania.
  2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.08.2019-31.12.2019r..
  3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  zakresami zawartymi w Zał. Nr 1C i 2C oraz ustalonym harmonogramem.  
  4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Zamówienia będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. oraz uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.04.2016r..
  5. Wykonawca przyjmuje warunki umowy zawarte w projekcie umowy – Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.
  6. Wykonawca musi wykazać, iż  posiada zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie następujących dokumentów:

1)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego,

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz wypis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646),

3)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osoba do kontaktu z Zamawiającym – kierownik zespołu, – Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego,

4)     oświadczenie, że osoba do kontaktu z Zamawiającym będzie miała stały telefoniczny kontakt z Zamawiającym  – Zał. Nr 6 do zapytania ofertowego,

5)     Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywał sukcesywnie przez okres co najmniej pół roku zamówienie o podobnym charakterze tj. sprzątanie powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej. Należy przedłożyć referencje lub oświadczenie Wykonawcy zawierające wskazanie podmiotu, na rzecz którego wskazane usługi zostały wykonane.

8. Ofertę proszę złożyć do dnia 15.07.2019r. do godz. 12.oo, na adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10, pok. 14 (sekretariat) z oznaczeniem „Oferta na sprzątanie nieruchomości gminne”.

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Anna Andrzejewska – specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 89 642-87-25, strona internetowa: https://www.mabk.eu.

11. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

13. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

1)     Tereny zewnętrzne i chodniki – Zał. Nr 1A do zapytania ofertowego,

2)     Klatki schodowe – Zał. Nr 1B do zapytania ofertowego,  

3)     Zakres sprzątania powierzchnia zewnętrzna  – Zał. Nr 1C do zapytania ofertowego,

4)     Zakres sprzątania powierzchnia wewnętrzna – Zał. Nr 2C do zapytania ofertowego,

5)     Formularz ofertowy – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego,

6)     Projekt umowy – Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego,

7)     Wykaz osób – Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego,

8)     Oświadczenie osoby do kontaktu z Zamawiającym – Zał. Nr 6 do zapytania ofertowego,

9)     Klauzula.                                                                                            

                                                                                          

    Sporządził:                                                                        Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych                                      Prezes Zarządu

Anna Andrzejewska                                                               Jarosław Marcinkiewicz

MABK Sp. z o.o. Ostróda
Zarządzanie nieruchomościami OstródaAdministrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Cmentarze komunalneTargowisko miejskieWynajem powierzchi reklamowych
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka prywatności

Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.